Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ ! 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław) Rozpoczęcie 19-20.03.2016 r....
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – MAJ 2016 r.
 09.05.2016 1. HIPOTEKA W PRAKTYCE BANKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I ZMIAN W PRZEPISACH. CZYTANIE I ANALIZA TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ.
 09-10.05.2016 2.OCENA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH . PROCES KLASYFIKACJI I TWORZENIA REZERW CELOWYCH- KURS DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH – Cz. IV.
11.05.2016 3. SYSTEM KLAUZUL ABUZYWNYCH PO ZMIANACH (OD KWIETNIA 2016 ROKU)
11-12.05.2016 4. KREDYTOWANIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM- STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZATKUJĄCYCH. Cz. III
 12.05.2016 5. Zmiany w Metodyce BION Banków Spółdzielczych
 13.05.2016 6. ROLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY PRAWO BANKOWE, PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ORAZ REKOMENDACJI „Z”.
 16.05.2016 7. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – NOWE REGULACJE ( Z 22 MARCA 2016 R. ORAZ KOLEJNE PLANOWANE) , NOWE STANDARDY
 16.05.2016 8. JAKIE ZAPROPONOWAĆ PRODUKTY I JAK OCENIĆ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ PRZEDSIĘBIORCÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH.
 17.05.2016 9. NB300 STANDARD RAPORTOWY DOT. ZNACZĄCYCH ZAANGAŻOWAŃ Z ODNIESIENIEM DO ZAPISÓW CRR ORAZ REGULACJI POLSKICH- OMÓWIENIE FORMULARZY NB300 I MB300- SEGMENTACJA KLIENTÓW ORAZ KATALOG WYŁĄCZEŃ ZGODNY Z CRR/ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA FINANSÓW (PROJEKTOWANE REGULACJE) .
 18.05.2016 10. PAPIERY WARTOŚCIOWE – RYZYKO, WYCENA ORAZ ASPEKT PODATKOWY.
 18.05.2016 11. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI DEPOZYTOWEJ BANKÓW OD 01.07.2016 R. (RACHUNKI UŚPIONE, POSTĘPOWANIE Z RACHUNKIEM PO ŚMIERCI POSIADACZA, CENTRALNA INFORMACJA, NOWE OBOWIĄZKI BANKÓW).
 19.05.2016 12. PODATEK VAT W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W 2016.
 20.05.2016 13. PRZYKŁADY REKOMENDACJI PRZY WYSTĘPOWANIU WARUNKÓW NIESTANDARDOWYCH W PROCESIE KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH.
 20.05.2016 14. AKTYWNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH ORAZ POZYSKIWANIE NOWEGO KLIENTA.
 23.05.2016 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- NOWA ROLA , ZADANIA I OBOWIĄZKI ABI PO ZMIANACH PRZEPISÓW.
23.05.2016 16. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKU
24.05.2016 17. PROCES WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH, MONITOROWANIE EFEKTÓW SPRZEDAŻY- WARSZTATY KOMPUTEROWE.
25.05.2016 18. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH.
25.05.2016 19. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW I UWAG POKONTROLNYCH GIIF , KNF
30.05.2016 20. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE
CRD IV/CRR IV .
30-31.05.2016 21. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

 

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – KWIECIEŃ 2016 r.
01.04.2016 1. WEKSEL IN BLANCO JAKO ZABEZPIECZENIE SPŁATY WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH I MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ASPEKTY PRAWNE. 
04.04.2016 2. DZIAŁANIE KOMÓRKI DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA I ZASADAMI REKOMENDACJI Z.
05-06.04.2016 3. KREDYTY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH – w ramach STUDIUM KREDYTOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH.
07.04.2016 4. REKOMENDACJA Z – ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – WDROŻENIE REKOMENDACJI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
07-08.04.2016 5. KURS DLA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH – Praktyczne aspekty oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych – ćwiczenia i zadania.

Ocena ryzyka indywidualnego ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

08.04.2016 SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU PO WDROŻENIU ZMIENIONYCH ZAPISÓW PRAWA BANKOWEGO I INNYCH USTAW ORAZ REKOMENDACJI KNF (P, W , Z).

11.04.2016 7. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI JAKIE ZOSTAŁY WPROWADZONE W ROKU 2015 I OD STYCZNIA 2016 r.
12.04.2016

 8. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2016 r.

12-13.04.2016

SANDOMIERZ

9. KURS KASJERA ZŁOTOWO_WALUTOWEGO,  Kurs wprowadzający do pracy kasjera lub na zastępstwo

13.04.2016 10. ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2016 r.
14-15.04.2016 11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
15.04.2016

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ!!!

12. PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, OSTROŻNOŚCIOWEJ I MONETARNEJ BANKU W ROKU 2015R. ORAZ ANKIETA LCR .

15.04.2016

SANDOMIERZ

13. PROFESJONALNA OBSŁUGA PETENTA W URZĘDZIE.

18.04.2016 14 .OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ANALIZA POZOSTAŁYCH MIERNIKÓW KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH.
19.04.2016 15. WINDYKACJA I RESTRUKTURYZACJA NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE BANKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.
20-21.04.2016 16. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA KONCENTRACJI, RYZYKA DETALICZNYCH EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH, ORAZ RYZYKA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE .
22.04.2016 17. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW I UWAG POKONTROLNYCH GIIF , KNF.
22.04.2016 18. JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH OGRANICZAJĄC JEDNOCZEŚNIE RYZYKO KREDYTOWE?
25.04.2016

19. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAKRESIE GOSPODARKI WŁASNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE GENEROWANE PRZEZ WYDATKI I PRZYCHODY OPODATKOWANE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (koszty podróży służbowych, amortyzacja, podatki lokalne, reprezentacja i reklama, podatek VAT przy sprzedaży towarów i usług ).

25.04.2016 20. NAJNOWSZE ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOPŁATAMI ARiMR
26.04.2016

SANDOMIERZ

21. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI DEPOZYTOWEJ BANKÓW OD 01.07.2016 R.(RACHUNKI UŚPIONE, POSTĘPOWANIE Z RACHUNKIEM PO ŚMIERCI POSIADACZA, CENTRALNA INFORMACJA, NOWE OBOWIĄZKI BANKÓW)
26.04.2016 22. OBOWIĄZKI ORGANÓW STATUTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI KNF I ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA
27.04.2016 23. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI JAKO ELEMENT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY PRAWO BANKOWE.
28.04.2016 24. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKU.
29.04.2016

SANDOMIERZ

25. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

Aktualne harmonogramy zjazdów

Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU”

Harmonogram _WINDYK_2016

Harmonogram Zjazdów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w banku” przy współpracy WSB we Wrocławiu

Harmonogram_ryzyka_2015-2016

Harmonogram Zjazdów: 12.12.2015 – 05.06.2016 PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI- Dyplom WSB Wrocław STUDIUM BANKOWOŚĆI „Dyplomowany Pracownik Bankowy”

Harmonogram_Lublin-2015-2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup niezależnie od roku akademickiego

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław)

Rozpoczęcie 19-20.03.2016 r.

ico

2. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych. ico
4. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych

Rozpoczęcie 12-13.03.2016 r.

ico
5. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

Rozpoczęcie 16-17.04.2016 r.

ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz: M. Nowak; 15 832 7888, 15 832 27 90, 602738476, biuro@szkolbank.sandomierz.pl
Lublin: M. Rodzoś; 81 531 95 34, 606 289 760, Maria-Rodzos.SzkolaBankowa@bankbps.pl

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Zmiana adresu siedziby Szkoły

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r.

Szkoła zmienia siedzibę na

ul. Armii Krajowej 19 B w Sandomierzu.

Pozostałe dane firmy nie ulegają zmianie.

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

Szkoła Bankowa w Sandomierzu przyjmuje zapisy na semestr zimowy

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI
– zawód technik rachunkowości

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

DO POLICEALNEGO STUDIUM ADMINISTRACJI
– zawód technik administracji

PROGRAM DO POBRANIA

Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła zaoczna dla dorosłych, (zajęcia co 2 tygodnie sobota-niedziela). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje: A36 – prowadzenie rachunkowości, A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Informacje i zapisy w sekretariacie Szkoły Bankowej przy ul. Armii Krajowej 19B
w Sandomierzu tel. 15 832 27 90, 15 832 78 88. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

www.szkolbank.sandomierz.pl