DOFINANSOWANIE

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm
jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny
w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego
do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:


1. Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane.
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek
do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć
w postaci papierowej
lub elektronicznej.