Szkoła Bankowa
w Sandomierzu

Instytucja szkoleniowa z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i jednostek budżetowych.

Aktualności

O nas

Jesteśmy instytucją szkoleniową z 30-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i jednostek budżetowych.

Współpracujemy z zespołem najlepszych doradców i wykładowców, stąd nasze szkolenia zawierają tematy z całego obszaru działalności bankowej i zapewniają Uczestnikom wiedzę i umiejętności spełniającą wymagania jednostek nadzorczych.

Szkolenia dla banków spółdzielczych

SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE PAŹDZIERNIK 2023

04.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY O RACHUNKACH UŚPIONYCHzasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie.

04.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE NA STANOWISKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWYM.

05.10.2023r. w godz.: 09:00-10:30.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE
DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF. 

06.10.2023r. w godz.: 09:00-13:00.

OBIEG I ARCHIWIZACJA W  SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) - PODSTAWY PRAWNE, WDRAŻANIE, STOSOWANIE.

06.10.2023r. w godz.: 12:30-16:00.

PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) ORAZ CUSTOMER DUE DILIGENCE NA PODSTAWIE WYMOGÓW USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE.

09.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

PRZECIWDZIAŁANIE PROCEDEROWI PRANIA PIENIĘDZY- WYKORZYSTANIE BANKU DO DZIAŁAŃ PRZESTĘPCZYCH- SCENARIUSZE OSZUSTW NA SZKODĘ KLIENTÓW.

10.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

WNIOSEK I WYMAGANA DOKUMENTACJA DO WNIOSKU – szkolenie dla początkujących pracowników pionu kredytowego.

11.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZGODNIE Z WYMAGANIAMI REKOMENDACJI Z I DOBRYMI PRAKTYKAMI.

11.10.2023r. w godz.: 09:00-13:00.

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT- TWORZENIE – WDRAŻANIE – AKTUALIZACJA.

12.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU KREDYTU HIPOTECZNEGO (Z OPCJĄ EGZAMINU) - FINANSOWANIE HIPOTECZNE W PRAKTYCE BANKÓW,
Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE.

12.10.2023r. w godz.: 09:00-14:00.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA FINREP.

12.10.2023r. w godz.: 09:00-10:30.

MONITOROWANIE ZASOBÓW IT  I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ DZIAŁU IT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

13.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

KONTROLE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - PIP- 2023/2024.

13.10.2023r. w godz.: 12:30-15:30.

PROGRAM TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EBA ORAZ REKOMENDACJAMI KNF ORAZ BION W 2023 .

16.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH OD PODSTAW.

16.10.2023r. w godz.: 09:00-13:00.

M DOWÓD W APLIKACJI M OBYWATEL- ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ

17.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO, W UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I PRAKTYKI ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH.
ANALIZA I OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH PROBLEMÓW.

17.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

BION I RYZYKA 2023 DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH.

17.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

CZAS PRACY W BANKU – SYSTEMY MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA. PRZERWY I CZAS ODPOCZYNKU. ZMIANA CZASU PRACY NA WNIOSEK PRACOWNIKA WEDŁUG NOWELIZACJI KODEKSU PRACY 2023 - ELASTYCZNY CZAS PRACY I KORZYSTNIEJSZA FORMA ZATRUDNIENIA.

18.10.2023r. w godz.: 09:00-12:15.

CPD W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OPARCIU O WYTYCZNE UKNF, EBA I DORA.

18.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

ŚRODKI TRWAŁE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

18.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

RODO W ZFŚS OBOWIĄZEK COROCZNEGO PRZEGLĄDU DANYCH OSOBOWYCH (DRUKÓW/WNIOSKÓW/OŚWIADCZEŃ) ZGROMADZONYCH PRZY ZFŚS. 

19.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W PROCESIE UDZIELANIA KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

19.10.2023r. w godz.: 09:00-14:00.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM (IRRBB).

19.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

20.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.  

20.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

METODY I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ.

20.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

AKTA OSOBOWE, OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – ZMIANY W ZAKŁADANIU I PROWADZENIU. NOWY PODZIAŁ 2023 - NOWE CZĘŚCI, NOWE DOKUMENTY, DOKUMENTY USTAWOWE I POZAUSTAWOWE W AKTACH. WZORY DOKUMENTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI Z OMÓWIENIEM.

20.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH DO I POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 1000 EURO.

23.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU / RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

23.10.2023r. w godz.: 12:15-13:45.

GREENWASHING  I DYREKTYWA CSRD-  CZY WARTO MALOWAĆ TRAWĘ NA ZIELONO?

23.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ DLA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH-  IV  częściowy cykl szkoleniowy ONLINE. Cz. I.

24.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO I MONITORING JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WARSZTATY KOMPUTEROWE – ONLINE.

24.10.2023r. w godz.: 09:00-14:00.

PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI.

24.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

VADEMECUM PRACODAWCY, MANAGERA, KADROWCA- NAJNOWSZE PRZEPISY Z PRAWA PRACY.

25.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM  W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW - PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE - SYSTEM MULTICENTAUR.

25.10.2023r. w godz.: 09:00-13:00.

STUDIUM  KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V-  częściowy cykl szkoleniowy ONLINE dla pracowników kredytowych. Cz. I.

25.10.2023r. w godz.: 12:30-15:30.

VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO po najnowszych zmianach prawa w 2023 i 2024 roku.

26.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

26.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

AKADEMIA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH- CYKL IV MODUŁÓW ONLINE.
MODUŁ I- Cz. I: ORGANIZACJA SIECI SPRZEDAŻY.

26.10.2023r. w godz.: 12:15-15:15.

DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, WNIOSKOWANIE
Z DANYCH, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH.

27.10.2023r. w godz.: 09:00-16:00 (przerwa w godz.: 12:00-13:00).

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

30.10.2023r. w godz.: 09:00-12:00.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE  2023/2024R. - NOWE STAWKI: DIETA, ZWROT ZA NOCLEG, KOMUNIKACJA MIEJSKA. WYJAŚNIENIA. INTERPRETACJE.

30.10.2023r. w godz.: 09:00-13:00.

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę  z Wykładowcami / Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych. Od kandydatów oczekujemy doświadczenia
w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy: 
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy.

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).