Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław. Rozpoczęcie – po zebraniu grup WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016 STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ ! 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław) 2. AUDYT, KONTROLA...
Ostatnie wpisy

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – PAŹDZIERNIK 2016 r.
07.10.2016 ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W PIGUŁCE.
10.10.2016 NOWOŚĆ !!!

PLAN NAPRAWY – OBOWIĄZKI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH  W ŚWIETLE   DYREKTYWY BRRD, USTAWY O BFG ORAZ WYTYCZNYCH EBA.

10.10.2016 UWAGA – NAJNOWSZE ZMIANY W BFG !!!

ZMIANY W SYSTEMIE  GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 10 CZERWCA 2016 R. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI- NOWE PRZEPISY OD 9 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.

10.10.2016 ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 R. WYBRANE ZAGADNIENIA Z USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1998 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ.U. Z 2015R. POZ.613 Z PÓŹN. ZM.).
11.10.2016 ZMIANY !!!

NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE W PRAKTYCE BANKOWEJ- SZANSE I ZAGROŻENIA DLA BANKÓW, ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

12.10.2016 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – CO CZEKA PRACODAWCÓW?
14.10.2016 ZMIANY W HIPOTEKACH- PRAWNE  ZASADY USTANAWIANIA HIPOTEK, OGRANICZANIE RYZYK PRAWNYCH  ZWIĄZANYCH Z INSTYTUCJĄ WOLNEGO MIEJSCA HIPOTECZNEGO, ZASADY WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA JEDNEJ HIPOTEKI.
18.10.2016 MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA .
18.10.2016 NOWOŚCI  Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016.
19.10.2016 ZMIANY  PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BANKOWE- POLITYKA WYNAGRADZANIA ORAZ ZASADY OCENY RĘKOJMI NALEŻYTEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW .
19-20.10.2016 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH- 4 ZJAZDY po 2 dni ( 1 raz w m-cu). Cz. I: 19-20.10.2016.
20-21.10.2016 AKADEMIA KREDYTOWA DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW KREDYTOWYCH. 3- CZĘŚCIOWY  KURS DLA KREDYTOWCÓW ORAZ ANALITYKÓW. Cz. I: 20-21.10.2016,
Cz.II:07-08.11.br, cz. III: 12-13.12..
21.10.2016 Szkolenie w Sandomierzu!!! ZMIANY W BFG

ZMIANY W SYSTEMIE  GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 10 CZERWCA 2016 R. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM,
SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI- NOWE PRZEPISY OD 9 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.

24.10.2016 EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO DNIU 8 WRZESNIA 2016 ROKU POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH.
24.10.2016 NOWE PRODUKTY KART PŁATNICZYCH W GRUPIE BPS SA.
25-26.10.2016 WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI – SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE, ZMIANY WYNIKAJĄCE Z SZEROKIEJ NOWELIZACJI WCHODZĄCEJ W ŻYCIE
W DNIU 8 WRZEŚNIA 2016R.
26.10.2016 REKOMENDACJA D – PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH, WNIOSKI Z AUDYTÓW I INSPEKCJI.
27-28.10.2016 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.
28.10.2016 PODATKI W BS -NOWE PRZEPISY  W TYM   JEDNOLITY PLIK KONTROLNY , AKTUALNE  INTERPRETACJE.

Szkolenia w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym

Data Szkolenia – WRZESIEŃ 2016 r.
07.09.2016. 1. POLITYKA WYNAGRADZANIA ORAZ ZASADY OCENY RĘKOJMI NALEŻYTEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BANKOWE. ico
12.09.2016. UWAGA- ZMIANY od 8 września 2016!!!

2. SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE Z DNIEM 08.09.2016 ROKU- EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW.

ico
12.09.2016. 3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. ico
13.09.2016. ZMIANY W RACHUNKACH !!!

4. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI DEPOZYTOWEJ BANKÓW – CIĄG DALSZY

(rachunek rodzinny, podstawowy rachunek płatniczy, zasady przenoszenia rachunków między bankami, zasady porównywania opłat i prowizji bankowych, nowe zasady rozpatrywania skarg klientów dotyczących umów rachunku).

ico

14.09.2016. SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW WINDYKACJI

5. WIERZYTELNOŚCI I REZERWY W BS–ROZLICZENIE PODATKOWE-AKTUALNE INTERPRETACJE, PRZEPISY I WYROKI.

ico

15-16.09.2016. 6. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020- warsztaty praktyczne.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury).

ico

16.09.2016. 7. ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH.

– Jednolity obszar płatności w euro(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
– Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych.

ico
17.09.2016. UWAGA- NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

8. MONREP –  NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ MONETARNA .

ico
19.09.2016. 9. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Z UWZGLĘDNIENIEM  NOWEJ IV DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA PE  ORAZ INTERPRETACJI PRZEPISÓW  I UWAG POKONTROLNYCH GIIF, KNF. ico
19.09.2016. 10. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE – MRP- OTWIERANIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW DLA DEWELOPERÓW – ZMIANY W USTAWIE DEWELOPERSKIEJ  W 2016 R. ico
20.09.2016. 11. METODYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI W UJĘCIU RYNKOWYM. ico
21-22.09.2016. 12. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA KONCENTRACJI, RYZYKA DETALICZNYCH EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ORAZ RYZYKA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE- WARSZTATY KOMPUTEROWE. ico
23.09.2016. 13. KOMÓRKA DS. ZGODNOŚCI, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYT WEWNĘTRZNY-ORGANIZACJA, ZASADY DZIAŁANIA, MECHANIZMY KONTROLI, METODYKI OCENY RYZYKA. ico
23.09.2016. 14.PROFESJONALNA ROZMOWA TELEFONICZNA Z KLIENTEM BANKU. ico
26.09.2016. 15. ICAAP WRAZ Z POLITYKĄ KAPITAŁOWĄ – AKTUALIZACJA PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO. ico
26.09.2016. 16. MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA . ico
28-29.09.2016. 17.KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO. ico

Certyfikowany Konsultant Ds. Finansowych (CKF)

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zaprasza na Nowy Stopień Zawodowy nadawany przez Związek Banków Polskich pt.

CERTYFIKOWANY KONSULTANT

DS. FINANSOWYCH (CKF)

jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta Banku w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

5- częściowy Kurs przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży produktów usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem czy przez telefon, kasjero- dysponentów, pracowników zajmujących się reklamacjami i windykacją.

Do pobrania:
program

 

Aktualne harmonogramy zjazdów

Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI BANKU”

Harmonogram _WINDYK_2016

Harmonogram Zjazdów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w banku” przy współpracy WSB we Wrocławiu

Zarządzanie ryzykiem 2016

Zarządzanie sprzedażą i marketing w banku

Zarządzanie sprzedażą 2016

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA 2016-2017

Szkoła Bankowa –Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu prowadzi nabór na 5 kierunków STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, organizowanych w LUBLINIE przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Absolwenci otrzymują Dyplom WSB Wrocław.

Rozpoczęcie – po zebraniu grup WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETING W BANKU (Dyplom WSB Wrocław)

ico

2. AUDYT, KONTROLA WEWNĘTRZNA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU .

11 zjazdów weekendowych.

ico
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU. 10 zjazdów weekendowych. ico
4. WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU. 11 zjazdów weekendowych ico
5. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCIpołączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy). ico

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszeń :

Sandomierz:

Lublin: Dyrektor ds. sprzedaży M. Rodzoś

www.szkolbank.sandomierz.pl

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły

Szkoła Bankowa przyjmuje zapisy

SZKOŁA BANKOWA w SANDOMIERZU

PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DO POLICEALNEGO STUDIUM RACHUNKOWOŚCI

ZAWÓD – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: Symbol 431103.

KWALIFIKACJE:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A. 36) – egzamin zdawany na koniec II semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

K 2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A. 65) – egzamin zdawany na koniec IV semestru.

PROGRAM DO POBRANIA

Wiadomości zdobyte w Studium dają możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy w działach finansowo-księgowych, umiejętność profesjonalnego poruszania się w świecie biznesu, a także przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, WYDAJE ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS i inne.

PONAD 20 – LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach i instytucjach.

NISKIE CZESNE PŁATNE W RATACH

Informacje i zapisy w siedzibie Szkoły przy ul. Armii Krajowej 19B, w Sandomierzu

tel/fax.: 15-832 27 90, tel.: 15-832 78 88, biuro@szkolbank.sandomierz.pl, http://www.szkolbank.sandomierz.pl

Zapraszamy w każdy dzień roboczy od 9:00 do 16:00